pmtools

pmtools

12.9MB / 远程控制

游戏简介
 • pmtools

  pmtools是针对数学与物理课程而精心制作的公式计算工具。pmtools能帮助用户轻松的进行动能动量计算、力与加速度计算、中子反应、原子核半径、体积、矩形面积计算、圆面积等公式的计算,功能十分的强大,运算速度也非常快。

   

  pmtools功能介绍:

  1、本软件用来分析和计算、产生用户分析和计算的物理与数学的内容。目前本软件的功能包括数学计算、物理计算其他自动化等功能。

  2、数学计算包括:矩形面积计算、圆面积计算。

  3、物理计算包括:动能动量计算、力与加速度计算、中子反应、原子核半径、体积、致密度计算、模拟卢瑟福阿尔法粒子计算、旋转物理力学计算等。

  4、其他自动化包括:自动产生同样词头的序列字符串。

  猜你喜欢
  猜你喜欢
  猜你喜欢